Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via Go-
Britain.nl. 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.01. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Britain B.V. (hierna:
Go-Britain.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze
Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden
zijn via internet te raadplegen, zie: www.Go-Britain.nl.
1.02. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling, ongeacht
welk communicatiemiddel u gebruikt, betekent dat u deze Voorwaarden accepteert.
1.03. Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken, waarbij
overige bepalingen van kracht blijven.
1.04. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele andere
overeenkomsten voor Go-Britain.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen
voor door Go-Britain.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.05. Go-Britain.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te
wijzigen.
1.06. Eventuele onjuistheden van door Go-Britain.nl aan u vermelde gegevens moet
u direct aan Go-Britain.nl melden, net als eventuele wijzigingen of onjuistheden van
uw gegevens die u aan Go-Britain.nl heeft verstrekt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.01. Alle onze aanbiedingen op Go-Britain.nl zijn vrijblijvend en we behouden ons
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op
grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.02. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat wij uw bestelling accepteren.
Dit gebeurt op het moment dat wij uw bestelling per e-mail bevestigen. Go-Britain.nl
is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan
de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een bestelling niet
wordt geaccepteerd, delen wij dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van
de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.01. De vermelde prijzen voor producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en
exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen.
3.02. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Go-Britain.nl gerechtigd (de
uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.03. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de
periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben u gerechtigd de bestelling
te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na
mededeling van de prijsverhoging door Go-Britain.nl.
3.04. Go-Britain.nl garandeert dat de prijzen binnen de looptijd van acties niet
worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
Prijsverlagingen kunnen wel voorkomen.
3.05. Tenzij anders vermeld, worden op iedere bestelling verzendkosten
doorberekend. De verzendkosten worden voordat de betaling dient plaats te vinden.
3.06. Bij betaling met VISA/Mastercard heeft Go-Britain.nl het recht om te controleren
of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het
totaalbedrag en of uw adresgegevens kloppen. Go-Britain.nl behoudt zich het recht
voor de aankoop te weigeren.
3.07. Voor contante betaling kunt u gebruik maken van iDeal. U kunt dan direct
tijdens het bestelproces de betaling afhandelen via uw eigen bank.

Artikel 4. Levering

4.01. Levering door Go-Britain.nl vindt plaats met bekwame spoed maar ten minste
binnen veertien (14) dagen na bestelling, tenzij door Go-Britain.nl anders is
aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 week na
plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht
de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan
Go-Britain.nl. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op
schadevergoeding.
4.02. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in
ontvangst wordt genomen.
4.03. Go-Britain.nl betracht de grootste zorgvuldigheid bij het accepteren en
verzenden van bestellingen.
4.04. Go-Britain.nl zal de goedgekeurde bestellingen zo snel mogelijk en in volgorde
van binnenkomst verzenden. De bestellingen worden normaliter binnen 1 a 3
werkdagen verwerkt en geleverd.
4.05. Beschadigde artikelen worden, indien niet gebruikt, kosteloos door Go-Britain.nl
vervangen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.01. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op
grond van enige overeenkomst aan Go-Britain.nl verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico over de producten gaat op het moment van aflevering al op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.01. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te
inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na
ontvangst schriftelijk en gemotiveerd aan Go-Britain.nl te melden.
6.02. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst
beantwoorden, heeft Go-Britain.nl de keuze de desbetreffende producten tegen
retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs
daarvan te restitueren.
6.03. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u
het recht het product binnen dertig (30) dagen na aflevering aan Go-Britain.nl te
retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden dan alleen
geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is. De door Go-
Britain.nl al ontvangen, bijbehorende betaling wordt uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen
na de retourontvangst terugbetaald.
6.04. In geval van retournering dient u de te retourneren artikelen ongebruikt,
onbeschadigd en compleet in originele verpakking terug te sturen naar Go-Britain
(functioneren onder de handelsnaam Britain B.V. De verzendkosten zijn voor
rekening van de klant.
6.05. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade
aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen.
6.06. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.
6.07. Go-Britain.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover u voor enige schade,
dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover
de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid is
steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende
artikel of van de desbetreffende artikelen.
6.08. Go-Britain.nl is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.01. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Go-Britain.nl, dan wel tussen Go-
Britain.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Go-
Britain.nl, is Go-Britain.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn
van opzet of grove schuld van Go-Britain.nl.
7.02. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen
dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel
binnen een week bericht en houdt Go-Britain.nl uw bestelling aan. Indien nalevering
uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te
vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en
leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Artikel 8. Overmacht

8.01. Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Go-Britain.nl in
geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling
op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Go-Britain.nl
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.02. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan die niet aan Go-Britain.nl
kan worden toegerekend, omdat het niet aan Go-Britain.nl te wijten is en niet
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt. Bijvoorbeeld in geval van stakingen, ziekte onder het personeel,
storingen in het transport en import-/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij
de onderneming of bij haar toeleveranciers.

Artikel 9. Diversen

9.01. Indien u aan Go-Britain.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Go-
Britain.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Go-
Britain.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen
dienen te worden gezonden.
9.02. Wanneer door Go-Britain.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet
stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn
recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt
nimmer enig recht beroepen op grond van het feit dat Go-Britain.nl deze
Voorwaarden soepel toepast.
9.03. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Go-Britain.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Go-Britain.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijkbare bepaling.
9.04. Go-Britain.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te
maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.01. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze
Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.02. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland, te ’s-Gravenhage.

Artikel 11. Garantie & Klachten

11.01. Mocht u niet tevreden zijn over onze producten of diensten, kunt u contact met
Go-Britain.nl opnemen. Go-Britain.nl probeert eventuele problemen of klachten altijd
in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.
11.02. Go-Britain.nl biedt drie (3) maanden garantie op alle artikelen en garandeert
dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en
bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Go-Britain.nl stelt vast of de
garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Go-
Britain.nl kent een reparatietermijn van gemiddeld vier (4) weken. Als Go-Britain.nl
besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen zes (6)
maanden een nieuwe keus te maken. Als u het te repareren of te vervangen artikel
verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet
mogelijk is. Op deze Go-Britain.nl Garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als
het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze
slijtage als normaal kan worden beschouwd. Ook in de volgende gevallen kun u geen
aanspraak maken op de Go-Britain.nl Garantie:
• Als de datum en/of het ordernummer op de factuur gewijzigd of onleesbaar is;
• Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of
onoordeelkundig gebruik;
• Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
• Als u Go-Britain.nl niet tijdig de gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel
van het gebrek;
• Als u in gebreke blijft en niet aan u verplichtingen voldoet.